کوچه کوچه بنازم به عابری که نیامد

غزل غزل بنویسم زشاعری که نیامد

شکسته بغض غرورم درانتظارعجیبی

دعاکنیدبیایدمسافری که نیامد
موضوع :
منتظَرومنتظِران ,