نجس ترین چیز دنیا !!!


> روزی پادشاهی این سوال برایش پیش
> می آید و می خواهد بداند که نجس
> ترین چیزها در دنیای خاکی چیست.
> برای همین کار وزیرش را مامور
> میکند که برود و این نجس ترین نجس
> ترینها را پیدا کند و در صورتی که
> آنرا پیدا کند و یا هر کسی که بداند
> تمام تخت و تاجش را به او بدهد...


> وزیر هم عازم سفر می شود و پس از
> یکسال جستجو و پرس و جو از افراد
> مختلف به این نتیجه رسید که با
> توجه به حرفها و صحبتهای مردم باید
> پاسخ همین مدفوع آدمیزاد اشرف باشد.

> عازم دیار خود می شود در نزدیکی
> های شهر چوپانی را می بیند و به خود
> می گوید بگذار از او هم سؤال کنم
> شاید جواب تازه ای داشت بعد از
> صحبت با چوپان، او به وزیر می گوید
> من جواب را می دانم اما یک شرط دارد
> و وزیر نشنیده شرط را می پذیرد

> چوپان هم می گوید تو باید مدفوع
> خودت را بخوری وزیر آنچنان عصبانی
> می شود که می خواهد چوپان را بکشد
> ولی چوپان به او می گوید تو می
> توانی من را بکشی اما مطمئن باش
> پاسخی که پیدا کرده ای غلط است تو
> این کار را بکن اگر جواب قانع
> کننده ای نشنیدی من را بکش.
> خلاصه وزیر به خاطر رسیدن به تاج و
> تخت هم که شده قبول می کند و آن کار
> را انجام می دهد سپس چوپان به او می
> گوید: " کثیف ترین و نجس ترین
> چیزها طمع است که تو به خاطرش حاضر
> شدی آنچه را فکر می کردی نجس ترین
> است بخوری" !!!!
منبع : www.soomy.ir