شعری از شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث

ایران


ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم


ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

ترا، ای کهن پیر جاوید برنا

ترا دوست دارم، اگر دوست دارم

 

ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران

ترا ای گرامی گهر دوست دارم

ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان

بزرگ آفرین نامور دوست دارم

 

هنروار اندیشه ات رخشد و من

هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم

اگر قول افسانه، یا متن تاریخ

وگرنقد و نقل سیر دوست دارماگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ

براوراق کوه و کمر دوست دارموگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب

نئینخامه، یا کلک پر دوست دارم

گمانهای تو چون یقین می ستایم

عیانهای تو چون خبر دوست دارمهم ارمزد و هم ایزدانت پرستم

هم آن فره و فروهر دوست دارمبجان پاک پیغمبر باستانت

که پیری است روشن نگر دوست دارمگرانمایه زردشت را من فزونتر

ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او ندید و نبیند

من آن بهترین از بشر دوست دارمسه نیکش بهین رهنمای جهان ست

مفیدی چنین مختصر دوست دارمابر
مرد ایرانئی راهبر بود

من ایرانی راهبر دوست دارمنه کشت و نه دستور کشتن به کس داد

ازینروش هم معتبر دوست دارم

من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست

از افسانه آن سوی تر، دوست دارمهم آن پور بیدار دل بامدادت

نشابوری هورفر دوست دارمفری مزدک، آن هوش جاوید اعصار

که ش از هر نگاه و نظر دوست دارمدلیرانه جان باخت در جنگ بیداد

من آن شیر دل دادگر دوست دارم

جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت

فزونترش زین رهگذر دوست دارمستایش کنان مانی ارجمندت

چو نقاش و پیغامور دوست دارمهم آن نقش پرداز ارواح برتر

هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارمهمه کشتزارانت، از دیم و فاراب

همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم

کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل

همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارمشهیدان جانباز و فرزانه ات را

که بودند فخر بشر دوست دارمبه لطف نسیم سحر روحشان را

چنانچون ز آهن جگر دوست دارمهم افکار پرشورشان را، که اعصار

از آن گشته زیر و زبر دوست دارم

هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام

و گر چند، سطری خبر دوست دارممن آن جاودنیاد مردان، که بودند

بهر قرن چندین نفر دوست دارمهمه شاعران تو و آثارشان را 

بپاکی نسیم سحر دوست دارمز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت

در آفاق فخر و ظفر دوست دارم

ز خیام، خشم و خروشی که جاوید

کند در دل و جان اثر دوست دارم

ز عطار، آن سوز و سودای پر درد

که انگیزد از جان شرر دوست دارموز آن شیفته شمس، شور و شراری

که جان را کند شعله ور دوست دارمز سعدی و از حافظ و از نظامی

همه شور و شعر و سمر دوست دارم

خوشا رشت و گرگان و مازندرانت

که شان همچو بحر خزر دوست دارمخوشا حوزه شرب کارون و اهواز

که شیرینترینش از شکر دوست دارمفری آذر آبادگان بزرگت 

من آن پیشگام خطر دوست دارمصفاهان نصف جهان ترا من

فزونتر ز نصف دگر دوست دارم

خوشا خطه نخبه زای خراسان

ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارمزهی شهر شیراز جنت طرازت

من آن مهد ذوق و هنر دوست دارمبر و بوم کرد و بلوچ ترا چون

درخت نجابت ثمر دوست دارمخوشا طرف کرمان و مرز جنوبت

که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم

من افغان همریشه مان را که باغی ست

به چنگ بتر از تتر دوست دارمکهن سغد و خوارزم را، با کویرش

که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم
موضوع :
شعر ,